LYRIC

O yimè tô wuba dibola
Njé ya dima dimanè nika é
O yimè tô wuba dibola
Njé mô é pambilanè oa nika éé

O yimè tô wuba dibola
Njé ya dima dimanè nika oh é
O yimè tô wuba dibola
Njé mô o pambilanè nô nika é

Sôngô a nyaki, nyôngô a nyaki éé
Oa mô wani nde njika pat’a bédèmo éé
Pap’ a nyaki , mam’ a nyaki éé
Oa mô o bambè nde njika pat’a bédèmo éé

O yimè tô wuba dibola
Njé ya dima dimanè nika oh é
O yimè tô wuba dibola
Njé mô o pambilanè nô nika é

O yimè tô wuba dibola
Njé ya dima dimanè nika oho
O yimè tô wuba dibola
Njé mô o pambilanè nô nika é

Mbamba pôn nde oa wa nô ôh
Mbamba pôn nde oa wa timba nô o mundi é
Mbamba pôn nde oa wa nô ôho
Wuba dibola nde oa wa timba nô o mundi é
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi é

O yimè tô wuba dibola
Njé ya dima dimanè nika oho
O yimè tô wuba dibola
Njé mô o pambilanè nô nika é
O yimè tô wuba dibola
Njé ya dima dimanè nika oho
O yimè tô wuba dibola
Njé mô o pambilanè nô nika é

Mbamba pôn nde oa wa nô ôho
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa wa nô ôho
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi

Ni nyôngô nya siya ndongo a nun muna ooh
Mbamba éé
Mbamb’angô nya siya ndongo a nun muna ooh
Mbamba éé

Ni nyôngô nya siya ndongo a nun muna ooh
Mbamba éé
Mbamb’angô nya siya ndongo a nun muna ooh
Ba boléa né
Ba kwalisanè nde njé
Ba boléa né
Ba kwalisanè nde njé
Ba boléa né
Mbana ba kwalisanè nde njé éé

Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé

(Sôki di) a sôki
(a nyaki nde éé) a nyaki
(Sôki di) a sôki
(a nyaki nde éé) a nyaki
(Sôki di) a sôki
(a nyaki nde éé) a nyaki
(Sôki di) a sôki
(a nyaki nde éé) a nyaki

Mun’a nyama, mun’a nyama boso o yidi, boso o yidi a muto ooh
Mun’a nyama, mun’a nyama boso o yidi, boso o yidi a muto ooh
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa wa timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa wa timba nô o mundi éé

Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé

Mun’a nyama, mun’a nyama boso o yidi, boso o yidi a muto ooh
Mun’a nyama, mun’a nyama boso o yidi, boso o yidi a muto ooh
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa wa timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa wa nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa o nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé
Mbamba pôn nde oa o nô ôhh
Wuba dibola nde oa o timba nô o mundi éé

Added by

yanson

SHARE

Comments are off this post